Agencija za zastupanje u osiguranju

Biro Profesional

Na jednom mestu dobijate stručnu informaciju iz svih oblasti osiguranja, umesto da svoje vreme trošite na kontakt sa više predstavnika nekoliko osiguravajućih kuća

USLUGE

Naše poslovanje obuhvata više vrsta životnih, neživotnih i drugih tipova osiguranja. Na Vama je da izaberete neki od programa osiguranja, a mi ćemo Vam poslati neobavezujuću, informativnu ponudu.

Zato što vi zaslužujete više

Naša osnovna delatnost je zastupanje u osiguranju, savetovanje i pomoć u obradi šteta i proceni rizika

Procenite sami

Biro Profesional zastupa sva veća osiguravajuća društva i obavlja poslove osiguranja u ime i za račun osiguravajućih društava.

Stručnost

Naš tim čine iskusni stručnjaci u oblasti osiguranja koji poseduju licence Narodne banke Srbije za zastupanje i posredovanje u osiguranju. Radimo pod nadzorom NBS, u skladu sa domaćim zakonima. Svoje iskustvo stekli smo dugogodišnjim radom na rukovodećim pozicijama u osiguravajućim društvima i privatnom penzionom fondu.

Klijenti

U centru našeg interesovanja su prvenstveno naši klijenti. Pomažemo pravnim i fizičkim licima da razumeju komplikovan jezik osiguranja, jednostavnije naplate štetu i dugoročno zaštite svoje interese.

U ponudi

Za razliku od osiguravajućih kuća koje raspolažu samo sopstvenim proizvodima i prvenstveno štite svoje interese, Biro Profesional, kao zastupnik u osiguranju, raspolaže kompletnom ponudom osiguravajućih kuća i na taj način vodi računa da klijent dođe do najoptimalnijeg rešenja.

Cene

Polisa osiguranja kupljena preko Biro Profesionala ima istu cenu kao i kada je kupujete direktno od osiguravajuće kuće, s tim da će Vam naši stručni saradnici pomoći oko odabira osiguravajuće kuće, pojasniti zaštitu koju ona pruža i pomoći oko prijave i naplate eventualne štete.

Često postavljana pitanja

preuzeto sa sajta Udruženja osiguravača Srbije

Šta je predmet osiguranja?
Materijalno dobro, materijalni interes, odgovornost, čovekovo zdravlje ili život koji su izloženi mogućnosti ostvarenja rizika. Predstavlja jedan od osnovnih elemenata ugovora o osiguranju.
Ko je osiguravač?
Pravno lice koje se Ugovorom o osiguranju obavezuje na naknadu štete, odnosno isplatu ugovorenog novčanog iznosa korisniku osiguranja odnosno osiguraniku i to kada se ostvari obuhvaćeni rizik. Osiguravači se razlikuju po veličini, vrsti i obimu rizika koje pokrivaju, a mogu se baviti jednom ili sa više grana osiguranja. Imajući u vidu njihov izuzetan društveni i privredni značaj, delovanje osiguravača podleže posebnom državnom nadzoru, uz neophodnost raspolaganja dozvole za rad osiguravača.
Šta je neživotno osiguranje?
Svaka vrsta osiguranja koje ne spada u osiguranje života. Osnovna podela osiguranja u savremenom osiguranju je upravo razvrstavanje na neživotno i životno osiguranje. Neživotno osiguranje može da bude osiguranje imovine, osiguranje od odgovornosti i osiguranje od nezgode, sa svojim brojnim podvrstama.
Ko je korisnik osiguranja?
Fizičko ili pravno lice kojem pripada naknada iz osiguranja. Kada je korisnik osiguranja istovremeno i ugovarač osiguranja, tada govorimo o jednom licu – osiguraniku. Međutim, kod ugovora o osiguranju u svoje ime, a za tuđ račun, ugovarač osiguranja nije ujedno i korisnik osiguranja, a čak ne mora unapred biti poznat ni osiguravaču ni korisniku osiguranja, dovoljno je da je ugovorom o osiguranju definisano na koji način se korisnik osiguranja određuje. U osiguranju života, česte su situacije kada je korisnik osiguranja treće lice, npr. rođak, član porodice, staratelj, dobrotvorna ustanova ili neko drugo lice i u takvim slučajevima se takođe upotrebljava pojam korisnik osiguranja.
Šta je polisa osiguranja?
Predstavlja osnovnu ispravu u pisanoj formi kojom se određuju prava i obaveze učesnika i koja kao takva prati posao osiguranja. Može biti u obliku ugovora o osiguranju ili dokaznog sredstva o sklopljenom osiguranju kada sadrži sve najvažnije podatke iz zaključenog ugovora. Može predstavljati ispravu o dugu kada se bez nje ne može naplatiti naknada štete od osiguravača ili legitimacijsku hartiju kada se njom dokazuje pravo na potraživanje iz osiguranja. Pojavljuje se i kao hartija od vrednosti a koristi se i kao dokaz izvršene ugovorene obaveze kada u određenom poslu postoji obaveza osiguravanja. Izdaje se na obrascu koji samostalno sastavljaju osiguravači osim kada su zakonski postavljeni određeni uslovi za oblik u kom se sačinjava.
Šta je visina štete?
Novčani iznos koji je šteta dostigla. Ako se radi o osiguranoj šteti, njena visina načelno odgovara visini odštete, iako se ta dva iznosa ne moraju poklapati.
Šta je obavezno osiguranje?
Osiguranje lica ili imovine na osnovu zakona, nezavisno od volje učesnika u osiguravajućem odnosu. Zakonska obaveza osiguranja prisutna je u svim državama. U Srbiji je propisano da se obavezno osiguravaju vlasnici odnosno korisnici motornih vozila od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima, putnici u javnom prevozu od posledica nesrećnog slučaja, vlasnici odnosno korisnici vazduhoplova od odgovornosti za štetu nanetu trećim licima, položena sredstva građana kod banaka i drugih finansijskih ustanova itd.
Šta je životno osiguranje?
Dugoročno osiguranje koje predstavlja jedan od vidova osiguranja lica kojim se pruža socijalna sigurnost pojedincima i njihovim porodicama i koji se javlja u više oblika i podoblika. Može biti osiguranje života za slučaj smrti (riziko-osiguranje života), kada se osiguravač obavezuje da će na osnovu uplaćenih premija osiguranja osiguraniku ili licu koje osiguranik odredi isplatiti osiguranu svotu za slučaj smrti, ili osiguranje na doživljenje, kada osigurana svota postaje plativa tek za slučaj doživljenja ugovorenog broja godina. Preovlađujući su ipak oblici mešovitog životnog osiguranja koje, osim obuhvatanja slučajeva ranije smrti i doživljenja ugovorenog roka, sadrže i štednu komponentu, gde deo premije predstavlja izvor dugoročnih sredstava osiguravača za finansijsko ulaganje i oplođavanje sredstava. Celokupna svetska premija osiguranja u iznosu od oko tri petine odnosi se upravo na premije životnog osiguranja.
Ko je osiguranik?
Fizičko ili pravno lice koje zaključuje Ugovor o osiguranju u svoje ime i za svoj račun, obezbeđujući se od neželjenog dejstva pokrivenih rizika.
Šta je premija osiguranja?
Novčani iznos koji ugovarač osiguranja treba da plati za osiguranje.  Sastoji se od funkcionalne premije i režijskog dodatka, pri čemu se funkcionalna premija sastoji od tehničke premije, a može sadržati i doprinos za preventivu, ako je uračunat u premiju osiguranja. Tehnička premija osiguravaču služi za podmirenje obaveza iz ugovora o osiguranju (za isplatu odšteta, ugovorenih suma osiguranja), kao i za izmirenje obaveza prema reosiguravaču za sve reosigurane rizike. Doprinos za preventivu služi za finansiranje aktivnosti namenjenih za prevenciju odnosno sprečavanje rizika. Režijski dodatak je deo premije koji je namenjen za obavljanje poslova osiguranja odnosno za troškove sprovođenja osiguranja.

Brojke

Klijenata

god. sa vama

Prodatih polisa

rsd god. premija

Naši partneri

Naši partneri

Za sve nedoumice - pišite nam

Biro Profesional - agencija za zastupanje u osiguranju